กริยา 3 ช่อง Have และตัวอย่างการใช้ Have

กริยา 3 ช่อง Have 


กริยา 3 ช่อง Have
กริยา 3 ช่อง Have 

•  เป็นกริยาสำคัญในประโยค แปลว่า มี หรือ รับประทาน
•  เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค Perfect Tense.

 Have กับ Has แยกใช้กับประธานในประโยคดังต่อไปนี้

1 . ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูก กล่าวถึง ใช้ has เช่น
*  He has many pens. *  Dang has a dog.
*  Her sister has a doll. *  This cat has a short ear.
2 . ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ทั้งหมด ใช้ have เช่น
*  They have a big buffaloes. * The foxes have long ears.
*  I have breakfast. * We have a big farm.

การสร้างประโยคที่มี have, has ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

ใช้ do does เข้ามาช่วย โดยให้สอดคล้องกับประธาน คือ
1. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He She It คนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง ใช้ does ตามด้วย not เป็น does not . เช่น
 • He does not have brother.
 • She does not have money.
 • It does not have a tail.
 • James does not have any pens.

does not ใช้รูปย่อเป็น doesn' t
  2. ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ใช้ do ตามด้วย not เป็น do not . เช่น
 • They do not have any brother.
 • We do not have any money.
 • You do not have a tail.
 • James and Susan do not have any pens.
do not ใช้รูปย่อเป็น don' t
  หมายเหตุ   ในประโยคปฏิเสธไม่ว่าประธานจะเป็นพจน์หรือบุรุษใด ใช้ have ทั้งหมด

การทำประโยคที่มี have has ให้เป็นประโยคคำถาม ที่ต้องการคำตอบ Yes/No หรือ Yes/No Questions . มีหลักการดังนี้

 • เอา do does เข้ามาช่วย โดยวางไว้หน้าประประโยค และต้องอยู่หน้าประธานของประโยค
 • ผัน do does … ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค
 • ในประโยคคำถามให้ใช้ have เพียงตัวเดียวเท่านั้น หลังจบประโยคต้องใส่เครื่องหมายคำถาม เช่น
 1. We have some money.  >>>   Do we have money?
 2. It has a tail.   >>>     Does it have a tail?
 3. James and Susan have pens.   >>>  Do James and Susan have pens?
 4. He has a big buffalo. >>>   Does he has a big buffalo?

Information's Credit by school.obec.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น