กริยา 3 ช่อง Know และตัวอย่างการใช้ Know

กริยา 3 ช่อง Know 


กริยา 3 ช่อง Know
กริยา 3 ช่อง Know 

Knew เป็นรูปอดีตกาล (past tense) ของคำว่า Know ที่แปลว่า “ทราบ, รู้”
ตัวอย่าง
I knew he could swim.ผมรู้ว่าเขาว่ายน้ำเป็นI knew her three years ago.ผมรู้จักเธอมา 3 ปีแล้ว
Know เป็นกริยาที่แสดงสภาวะของจิตใจ ดังนั้นจึงใช้รูป continuous tenses ไม่ได้
ตัวอย่าง
I am knowing him.I know him.
และใช้ know + noun/pronoun + to + verb ได้
ตัวอย่าง
He knows the way to go.เขารู้หนทางที่จะไป
แต่ถ้าหากไม่มี noun/pronoun ตามหลัง know จะต้องมี how+to+verb ช่อง 1
ตัวอย่าง
I know how to cook food.ผมรู้จักวิธีปรุงอาหารShe knows how to play tennis.เธอรู้วิธีการเล่นเทนนิส


KNOW-HOW and KNOWLEDGE

Know-how (โนว์-ฮาว) แปลว่า “ความรู้หรือความชำนาญที่ใช้การได้จริง”
ตัวอย่าง
He is good in know-how.เขามีความรอบรู้ชำนาญที่ใช้การได้จริงทางปฏิบัติ
Knowledge (โน-เลจ) แปลว่า “ความเข้าใจ, ความรู้, สิ่งที่รู้แล้ว”
ตัวอย่าง
Knowledge is of two kinds : We know the subject ourselves or we know where to find it.ความรู้มี 2 อย่าง คือเรารู้เรื่องนั้นด้วยตนเอง กับรู้ว่าจะไปหาความรู้นั้น ได้ที่ไหน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น