กริยา 3 ช่อง Beat และตัวอย่างการใช้ Beat

กริยา 3 ช่อง Beat 

กริยา 3 ช่อง Beat
กริยา 3 ช่อง Beat 

ตัวอย่างประโยค Beat

He's beating me, three to zip.Go and beat up that bully.That naughty child needs a good beating.I'll bet that I can beat you to the tree.I can beat him hands down.My wife used to be a pro-wrestler, so if she ever catches me two-timing her, I'd be beaten to a pulp.The chances are that he'll be beaten.Your heart's beating, alive and beating.

  การเปลี่ยนประโยค Active เป็น Passive

- Present Simple

            I beat a snake.                          A snake is beaten by me.
                          ฉันตีงู                          งูถูกตีโดยฉันเอง

-Present Continuous

            I am beating a snake.                A snake is being beaten by me.
                          ฉันกำลังตีงู                              งูกำลังถูกฉันตี              

-Present Perfect

            I have beaten a snake               A snake has been beaten by me.

- Present Perfect Continuous

            I have been beating a snake      A snake has been being beaten by me.

-Past Simple

            I beat a snake                           A snake was beaten by me.

-Past Continuous

            I was beating a snake.               A snake was being beaten by me.

- Past Perfect

            I has beaten a snake.                A snake had been beaten by me.

-Past Perfect Continuous

            I had been beating a snake.       A snake had been being beaten by me.

Beating around the bush

(บี-ทิง อะเรา-น-ด เดอะ เบอ-ช) แปลตรงตัวก็คือการทุบรอบๆ พุ่มไม้ แต่ความหมายที่แท้จริงคือ การหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นหลัก หรือ การพูดอ้อมค้อม


Information's by อาจารย์ อดัม / l3nr.org/dict.longdo.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น