หลักการอ่านคำกริยาปรกติ (Regular Verb) ที่เติม -ed

หลักการอ่านคำกริยาปรกติ (Regular Verb) ที่เติม -ed


หลักในการอ่านคำกริยาปรกติที่เติม -ed โดยหลักการมี 3 ข้อต่อไปนี้

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
การอ่านเมื่อเติม -ed


1. ถ้ากริยาลงท้ายด้วยเสียง /t/ (ถึ) เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้วให้อ่านเป็น "ทิด" หรือ "เท็ด" และถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยเสียง /d/ (ดึ) เมื่อเติม-ed ให้อ่านออกเสียงเป็น "ดิด" หรือ "เด็ด" เช่น

 • wanted (ว้อนเท็ด) : ต้องการ
 • deleted (ดีลีทเท็ด) : ลบล้าง
 • acted (แอ็คเท็ด) : แสดง
 • needed (นีดเด็ด) : ต้องการ
 • handed (แฮนเด็ด) : ส่ง
 • faded (เฟดเด็ด) : จาง,เลือนลาง


2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง /f/,/k/,/p/,/s/,/sh/,/ch/, และ /x/ เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้ว อ่านออกเสียงเป็น "ถึ" เช่น

 • laughed (ลาฟถึ) : หัวเราะ
 • picked (พิคถึ) : เก็บ
 • chopped (ช็อพถึ) : ตัด,สับ,หั่น
 • decreased (ดีครีสถึ) : ลดลง
 • crashed (แครชถึ) : ชน,ปะทะ 
 • relaxed (รีแล็กซถึ) : ผ่อนคลาย


3. คำกริยาที่มีเสียงท้ายนอกจากข้อ 1 และ 2 เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้วให้อ่านออกเสียงเป็น "ดึ" เช่น

 • bloomed (บลูมดึ) : เบ่งบาน
 • stabbed (สแต็บดึ) : แทง
 • stared (สแตร์ดึ) : จ้องมอง
 • smiled (สไมล์ดดึ) : ยิ้ม
 • signed (ไซน์ดึ) : เช็นชื่อ

หมายเหตุ : คำกริยาบางคำเมื่อเติม -ed แล้วจะมีรูปตรงกับคำคุณศัพท์หรือ Adjectives ซึ่งต้องสัีงเกตุให้ดี เมื่อมีอยู่ในประโยค และการอ่านคำคุณศัพท์ที่มี -ed ท้ายคำนั้นไม่ได้เป็นไปตามกฏเดียวกับการอา่น -ed ท้ายคำกริยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น