กริยา 3 ช่องที่มีรูปช่องที่ 2 (Past) เหมือนกับช่องที่ 3 (Past Participle) หน้า 1

กริยา 3 ช่อง

รูปช่องที่ 2 (Past) เหมือนกับช่องที่ 3 (Past Participle) ดังต่อไปนี้ 
หมายเหตุ : กริยา 3 ช่องหน้า 1 ตั้งแต่ A ถึง B

กริยา 3 ช่อง
กริยา 3 ช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น