IRREGULAR VERB กริยา "ไม่ปรกติ"

Irregular Verb 

กริยาอปกติ = กริยา "ไม่ปรกติ"
กริยาที่ต้องจำเป็นพิเศษ มีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป โดยไม่ได้เติม ed  ต่อท้ายเหมือน กริยาปรกติ (Regular Verbs) ส่วนมากเรียก กริยาอปกติ ว่า "กริยา 3 ช่อง"
Base form Simple Past Tense Past Participle
ปัจจุบัน อดีต อนาคต แปล
ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3
be = is, am, are was, were been เป็น อยู่ คือ
become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) become กลายเป็น
begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น
bet  เบ็ท bet เบ็ท bet พนัน
bite ไบท bit บิท bitten (or bit) บิทเทิน กัด
bleed บลีด bled  เบล็ด bled เลือดออก
blow บโล blew บลู blown บโลน พัด เป่า ตี
break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก
bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา
build บิลด built  บิลท built สร้าง
burst เบิสท burst burst ระเบิด
buy บาย bought บอท bought ซื้อ
catch แค็ทช caught คอท caught จับ , ขึ้นรถ
choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก
come  คัม came เคม come มา
cost  คอสท cost cost มีราคา
cut cut cut ตัด
dig  ดิก dug ดัก dug ขุด
dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) dived ไดฝด ดำนํ้า
do ดู did ดิด done ดัน ทำ
draw ดรอ drew ดรู drawn  ดรอน ลาก วาด เขียน
drink  ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม
drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ)
eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน
fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก หล่น
feel ฟีล felt เฟ็ลท felt รู้สึก
fight ไฟท fought ฟอท fought ต่อสู้
find ไฟนด found  เฟานดึ found พบ
fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน
forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม
forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม
freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว หนาว
get เก็ท got ก็อท got  เอา ได้รับ
give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้
go โก went เว็นท gone กอน ไป
grind กรายด ground  กราวด ground บด ลับ
grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต, ปลูก
hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน ห้อย
hang (people) แฮง hanged  แฮงด hanged แขวนคอ
have แฮฝ had แฮด had มี
hear เฮีย heard เฮิด heard ได้ยิน
hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน
hurt เฮิท hurt hurt ทำร้าย
know โน knew นู known โนน รู้
lay เล laid เลด laid วาง ออกไข่
lead ลีด led เหล็ด led นำ
learn เลิน learnt เลินท learnt เรียนรู้
leave ลีฝ left เล็ฟท left ละทิ้ง, จากไป
lend เล็นด lent  เล็นท lent ให้ยืม
lie ลาย lay เล lain เลน นอน
light ไลท lit  ลิท lit จุดไฟ
lose ลูส lost ลอสท lost แพ้ ทำหาย
make เมค made เมด made ทำ
meet มีท met เม็ท met พบ
mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด
pay เพ paid  เพด paid จ่าย 
put พุท put  put วาง
quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit) quit ควิท เลิก
read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน
ride รายด rode โรด ridden ริดเดิน ขี่ 
ring ริง rang แรง rung รัง สั่น (กระดิ่ง)
rise ไรซ rose โรส risen ริสเซิน ขึ้น ลุกขึ้น
run รัน ran แรน run วิ่ง
say เซ said เซด said พูด
see ซี saw ซอ seen ซีน เห็น
seek ซีค sought ซอท sought ค้นหา
sell เซ็ล sold โซลด sold ขาย
set เซ็ท set set จัด
shake เชค shook  ชุค shaken เขย่า สั่น
shine ชายน shone  โชน shone ส่องแสง
shrink ชริงค shrank  ชแรงค shrunk ชรัง หดลง สั้นลง
sing ซิง sang แซง sung ซัง ร้องเพลง
sink ซิงค sank แซงค sunk ซังค จม ถอยลง
sit ซิท sat แซ็ท sat แซ็ท นั้ง
slide สไลด slid สลิด slid สื่นไถล, เลื่อนไป
sleep สลีพ slept  สเล็พท slept นอนหลับ
speak สปีค spoke สโปค spoken สโปเคิน พูด
spin สปิน spun สปัน spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
split สปลิท
split split แตก, แยก
spring สปริง sprang สแปรง sprung สปรัง โดดอย่างเร็ว, เด้ง
sting สติง stung  สตัง stung สตัง ต่อย, แทง
stink สติงค stank สแตงค stunk สตังค ส่งกลิ่นเหม็น
strike สไตรค struck สตรัค struck ตี, ต่อย? กระทบ
string สตริง strung สตรัง strung ผูกเชือก ขึงสาย
swear สแว swore สวอ sworn สวอน สาบาน ปฏิญาณ
swell สเว็ล swelled สเว็ลด swollen สวอลเลิน โตขึ้น หนาขึ้น
swim สวิม swam สแวม swum ว่ายนํ้า
swing สวิง swung สวัง swung แกว่ง, เหวี่ยง
take เทค took ทุค taken เทคเคิน เอา พาไป
teach ทีช taught ทอท taught สอน
tear แท tore ทอ torn ทอน ฉีก ขาด
tell เท็ล told โทลด told บอก
think ธิง thought  ธอท thought คิด
throw ธโร threw ธรู thrown ธโรน เหวี่ยง ขว้าง
wake เวค woke โวค waken เวคเคิน ตื่น, ปลุก
wear แว wore วอ worn วอน สวม, ใส่
weave วีฝ wove โวฝ woven โวฝเฝิน ทอผ้า, สาน
weep วีพ wept เว็พท wept ร้องไห้
win วิน won ว็อน won ชนะ
write ไรท wrote โรท written ริทเทิน เขียน

5 ความคิดเห็น: