กริยา 3 ช่อง หรือ Irregular Verb

กริยา 3 ช่องหรือ Irregular Verb


กริยา ภาษาอังกฤษคือ Verb ซึ่ง Verb แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

 1. กริยาที่เป็นปกติ ( Regular Verb) คือ คำกริยาที่เมื่อเป็นอดีต หรือเป็น Past Participle แล้วเติม ed ลงไปท้ายคำนั้น 
 2. กริยาที่ไม่เป็นปกติ (Irregular Verb) คือ เมื่อเป็นอดีตแล้ว หรือเป็น Past Participle แล้วจะไม่เติม ed หลังคำกริยานั้นแต่จะเปลี่ยนรูปไปเลย Irregular verb จะแปลตามตัวได้ว่า กริยาที่ไม่มีกฏเกณฑ์ in = ไม่,in+regular = irregular (ให้สังเกตว่าเปลี่ยน in เป็น in  เป็น ir ไม่ปรกติ ไม่มีกฏเกณฑ์ ที่จะสามารถเปลี่ยนในลักษณะนี้ได้) 

Irregular Verbs (คำกริยา 3 ช่อง)แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. Irregular Verbs (คำกริยา 3 ช่อง) บางคำ เหมือนกันหมดทุกช่อง เช่น

 • bet  - bet - bet - พนัน
 • cut - cut - cut - ตัด


2. Irregular Verbs (คำกริยา 3 ช่อง) บางคำ ช่องที่ 1 กับ 3 เหมือนกัน เช่น


 • come - came - come - มา
 • rum - ran - run - วิ่ง


3.  Irregular Verbs (คำกริยา 3 ช่อง) บางคำ ช่องที่ 2 กับ 3 เหมือนกัน เช่น

 • buy - bought - bought  -   ซื้อ
 • catch - caught - caught  -   จับ , ขึ้นรถ


4.  Irregular Verbs (คำกริยา 3 ช่อง) บางคำ ต่างกันทุกคำ เช่น

 • begin - began - begun - เริ่มต้น
 • choose - chose - chosen - เลือกคำกริยาบางคำสามารถเป็นได้ทั้ง Regular verbs และ Irregular verbs เช่น


 • burn - burned หรือ burnt
 • dream - dreamed หรือ dreamt
สรุปง่ายๆ

เรียก Regular Verb  ว่า "กริยาปกติ" เพราะ ช่อง 2 กับ 3 แค่เติม ed

เรียก Irregular Verb ว่า "กริยา 3 ช่อง" เพราะแต่ละช่องอาจจะเปลี่ยนรูปไปเลย หรือไม่เปลี่ยนเลย 1 2 3 ไม่เเหมือนกันเลย เลยต้องจำทั้ง 3 ช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น