Bring กริยา 3 ช่อง ฺและตัวอย่างการใช้ Bring

Bring กริยา 3 ช่อง ฺ

Bring กริยา 3 ช่อง
Bring กริยา 3 ช่อง

สำนวนที่ใช้ในประโยค Bring

  • Bring in Bring off
  • Bring on Bring out
  • Bring to & Bring up or bring upon.

Bring  up  หมายถึง  เลี้ยงดู , หยุด ,นำออกมา เช่น

Tom  was  brought  up  in  the  city  so  everything  in  the  countryside  was  new  to him.
ทอมเติบโตขึ้นมาในเมือง  ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชนบทจึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
They  decided to  bring  up  the  matter  at  the  board  meeting.
พวกเขาตัดสินใจที่จะนำเรื่องราวนี้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
He  brought  the  car  up  short  when  the  light   changed  to  red .
เขาหยุดรถลงอย่างรวดเร็ว  ทันทีที่สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง

ข้อควรระวัง

มีความหมายใกล้เคียงกับ Take  care  of  ( ดูแล )  raise  ( ยก )  educate ( สั่งสอน , ฝึกฝน )  call attention to  ( ขอให้พิจารณาดู )  stop (  หยุด )  เป็นต้น
- bring  up  ที่มีความหมายว่า  stop มักใช้คู้กับ  short  เช่น  ตัวอย่างในประโยคในข้อ 3
- bring  up  ในภาษาพูด มีความหมายว่า ( อาเจียน )

“To bring in” หมายถึง นำมาหรือนำพา เช่น

“Two suspicious characters are being brought in.”
เขากำลังเอาตัวเจ้าคนผู้ต้องสงสัยสองคนนั่นเข้ามาแล้ว
 
“Experts were brought in to advise the Government.”
ได้มีการนำผู้ชำนาญการพิเศษเข้ามาให้คำแนะนำแก่ทางการรัฐบาลกันแล้ว
 
“The jury brought in a verdict of guilty.”
คณะลูกขุนได้ยื่นคำชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิด
 
“John does odd jobs that bring him in about $ 220 a week.”
จอห์นรับทำงานมโนสาเร่มีรายได้ตกราวสัปดาห์ละ ๒๒๐ ดอลลาร์
 
“Local residents were angry at not being brought in on the new housing scheme.”
พวกชาวบ้านเจ้าถิ่นโกรธเคืองที่ไม่ได้ให้เข้ารับรู้เรื่องโครงการบ้านจัดสรรที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้น

“To bring off” หมายถึง ทำให้อะไรเกิดขึ้นได้สำเร็จ เช่น

“Mr. White brought off an agreement that had seemed impossible to get.”
มิสเตอร์ไวท์สามารถเกลี่ยกล่อมอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมตกลงทำสัญญากันได้ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นดูประหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยทีเดียว
 
“Jimmy tried several times to break the high jump record, and finally he brought it off.”
จิมมี่ได้พยายามหลายครั้งหลายหนแล้วที่จะทำลายสิถิติเดิมในการแข่งขันกรีฑากระโตดสูง และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จในที่สุด
 
“The goalkeeper brought off a superb save.”
ผู้รักษาประตูฟุตบอล สามารถรักษาประตูไว้ได้อย่างสวยงาม
He bought a new necktie yesterday.เขาซื้อแน็คไทเส้นใหม่มาเมื่อวานนี้ 
“You have brought shame and disgrace on yourself and your family.” เอ็งทำความอัปยศอดสูมาให้ตัวมึงและวงศาคณาญาติของมึงเองโดยแท้

“Bring on” หมายถึง นำไปสู่ หรือเป็นผลให้อะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น

“Susan has been out in the rain all day and this brings on a bad cold.”
ยายซูซานออกไปตากฝนมาทั้งวันเลยทำให้ต้องเป็นหวัดไปอย่างแรงเสียแล้ว
 
“The hot weather is bringing the wheat on nicely.”
อากาศร้อนทำให้ต้นข้าวสาลีงอกงามได้สวยมากเลยทีเดียว

ความแตกต่างระหว่าง Bring และ Take

Bring และ Take ความหมายก็ไม่ใกล้เคียง แต่ก็ทำให้หลายคนสับสนได้เช่นกัน อธิบายง่ายๆ
Bring คือการนำมา พามา นำสิ่งของมาหาเรา
Take คือการเอาไปนำไปด้วย
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้

Bring: towards พามา นำมา
ตัวอย่าง
Bring that book to me.
Please bring me a glass some water.
Please bring your essays to classes tomorrow.

Take: away from เอาไป (ตรงข้ามกับBring)
ตัวอย่าง
Take it away from me.
Please don’t forget to take your book home with you.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น